Powrót do Szczep

Regulamin Kapituły HO

Regulamin zdobywania stopnia Harcerza Orlego i Harcerki Orlej oraz zasad pracy Szczepowej Kapituły HO.

 

SZCZEPOWA KAPITUŁA HO

Szczep 23 WDHiZ „Pomarańczarnia”

 

  • Przepisy wstępne
  • Idea stopnia
  • Wymagania stopnia
  • Siła ciała
  • Siła rozumu
  • Siła ducha
  • Tryb zdobywania
  • O Kapitule

Przepisy wstępne

 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o kapitule, należy przez to rozumieć Szczepową Kapitułę Stopnia Harcerza Orlego w Szczepie 23 Warszawskich Drużyn Harcerskich „Pomarańczarnia”.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o kandydacie, należy przez to rozumieć osobę, która planuje zdobyć stopień harcerza orlego.

3. Ilekroć w regulaminie mowa jest o harcerzu, kandydacie, opiekunie, instruktorze, należy przez to rozumieć także harcerkę, kandydatkę, opiekunkę, instruktorkę.

4. Harcerz chcący zdobyć stopień harcerza orlego i jego opiekun zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem przed spotkaniem z kapitułą.

 

I. WYMAGANIA

Idea stopnia

W harcerskiej wędrówce przez życie odnajduję wzory do naśladowania. Kierując się Prawem Harcerskim buduję swój własny system wartości. Sama/m wyznaczam swoje cele. Wybieram swoją drogę życiową. Dążę do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Podejmuję wyzwania. Znajduję pole stałej służby.

 

Do próby może przystąpić harcerz, który:

· aktywnie uczestniczy w życiu drużyny,

· zrealizował próbę wędrowniczą w formie stosownej do swojego stażu harcerskiego i otrzymał naramiennik wędrowniczy,

· wspólnie z opiekunem przygotował indywidualny program próby.

 

Wymagania stopnia wyznaczają płomienie wędrowniczej watry:

 

Siła ciała

1. Prowadzę higieniczny tryb życia i doskonalę swoją sprawność fizyczną. Znam granice swojej wytrzymałości fizycznej.

2. Zaplanowałam/em i zorganizowałam/em wędrówkę o charakterze wyczynu.

 

Siła rozumu

3. Samodzielnie planuję swój czas. Znam podstawowe zasady dobrego planowania czasu.

4. Rozsądnie gospodaruję własnymi i powierzonymi zasobami finansowymi. Opracowałam/em sposób sfinansowania wybranego przedsięwzięcia i zrealizowałam/em go.

5. Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach aktywności (nauka i kultura).

6. Jestem mistrzem technik harcerskich (traperki, terenki, samarytanki, przyrodoznawstwa, wyszukiwania informacji).

7. Znalazłam/em dziedzinę, w której chcę osiągnąć mistrzostwo. Mam już w niej osiągnięcia.

8. Umiem poprowadzić grupę w każdym terenie i w każdych warunkach w Polsce.

9. Przeczytałam/em kolejne dwie książki, które pogłębiły moją wiedzę o dziejach ruchu harcerskiego lub skautowego (z proponowanej listy lektur). Zaprezentuję innym (w zastępie, drużynie lub w klasie) wybrane zagadnienie lub znaczącą postać z dziejów harcerstwa.

 

Siła ducha

10. Na podstawie Prawa Harcerskiego buduję swój system wartości. Potrafię otwarcie i konsekwentnie go bronić.

11. Pogłębiam swoją wiarę. Poznaję źródła, z których czerpię inspirację do budowania własnego systemu wartości.

12. Staram się zrozumieć innych i uznaję ich prawo do odmienności.

13. Poznałam/em kilka kultur (np. narodowych, wyznaniowych).

14. Staram się żyć w harmonii z naturą. Dostrzegam wpływ mojego postępowania na środowisko naturalne.

15. Pielęgnuję więzi rodzinne.

16. Znalazłam/em swoje miejsce w grupie rówieśniczej, także poza harcerstwem (dokonując świadomych wyborów i zachowując własny system wartości).

17. Pokonałam/em jedną ze swoich słabości.

18. Przez wyznaczony czas pełniłem/am służbę powiązaną z moimi zainteresowaniami i potrzebami otoczenia.

 

II. TRYB ZDOBYWANIA

 

1. Próbę na stopień otwiera i zamyka drużynowy – na wniosek kapituły.

2. Zalecany czas trwania próby to 12 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach kapituła może przedłużyć próbę, nie dłużej jednak niż do 18 miesięcy.

3. Program próby ustala kandydat wraz z opiekunem.

4. Opiekunem może zostać osoba zaakceptowana przez kapitułę, z zastosowaniem punktów III. 13-14. W przeciwnym wypadku kapituła ma prawo nie rozpatrywać próby.

5. Próba zawiera zadania rozwijające kandydata w zakresie tych wymagań stopnia, których kandydat jeszcze nie spełnia.

6. Próba powinna być ułożona realistycznie, tzn. nie powinna zawierać elementów, których wykonanie jest niemożliwe, mało prawdopodobne albo silnie uzależnione od czynników losowych.

7. Program próby powinien wymagać systematycznej pracy przez cały czas jej trwania.

8. Próba powinna umożliwiać obiektywną ocenę wykonania zadania, tzn. bez zastanowienia powinno być możliwe ocenienie, czy dany punkt próby został zrealizowany, czy też nie (a nie, że został zrealizowany w 10, 50, czy też 70%). Kapituła może odstąpić od tego wymagania w przypadku zadań z zakresu pracy nad sobą (charakterem).

9. Próba powinna być jak najściślej powiązana z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami kandydata.

10. Próba powinna zawierać przynajmniej jedno zadanie do wykonania na poziomie drużyny lub szczepu (np.: zorganizować wyjazd drużyny, rozgrywki sportowe dla szczepu).

11. Zadanie dotyczące pogłębienia zainteresowań kandydata w wybranej dziedzinie, w miarę możliwości powinno zakończyć się zdobyciem państwowych lub równorzędnych uprawnień (np. patent żeglarski, zdobycie określonej pozycji w zawodach sportowych, uprawnienia przewodnika górskiego, przewodnika po Warszawie, ratownika PCK, BOR ZHP itp.).

12. Na pierwsze spotkanie z kapitułą przychodzi kandydat i opiekun jego próby. Najpóźniej na trzy dni przed spotkaniem kandydat dostarcza ustalony z opiekunem program próby sekretarzowi kapituły.

13. Program próby zatwierdza kapituła. W przypadku, gdy próba nie spełnia wymogów z punktów 5-11, po uzasadnieniu kapituła może nie zatwierdzić próby.

14. Osoba realizująca próbę ma obowiązek poinformować kapitułę o postępach w jej realizowaniu w okolicy połowy planowanego czasu jej trwania, w formie ustalonej z kapitułą.

15. Przed planowanym terminem zamknięcia próby kandydat wraz z opiekunem stawia się na spotkanie kapituły, która może:

a. zamknąć pozytywnie próbę i dopuścić kandydata do biegu na stopień,

b. przedłużyć próbę (z zastrzeżeniem punktu 2), w razie potrzeby aktualizując ją,

c. zamknąć próbę z wynikiem negatywnym.

16. Po zamknięciu próby z wynikiem negatywnym, nową próbę można otworzyć po upływie 3 miesięcy.

17. Próbę nie zamkniętą w ciągu 18 miesięcy automatycznie zamyka się z wynikiem negatywnym.

18. W próbie powinno znaleźć się nie więcej niż 14 zadań.

19. Formą zakończenia próby jest pomyślne ukończenie biegu, złożonego z dwóch części:

a. wymuszającego samodzielny wyjazd z Warszawy zadania o charakterze zwiadu lub wyczynu,

wyznaczonego przez kapitułę w porozumieniu z opiekunem;

b. indywidualnego nocnego biegu na orientację.

20. Bieg powinien umożliwiać kandydatowi wykazanie się samodzielnością w myśleniu i działaniu oraz dawać mu satysfakcję.

21. Punkty 5-9 stosują się również do biegu.

22. Bieg trwa maksymalnie 72 godziny, w tym minimum 48 godzin części ,,zwiadowej” i nocny bieg na orientację.

23. Bieg organizuje kapituła.

24. Kryteria zaliczenia biegu:

a. wykonanie zadania w stopniu co najmniej odpowiadającym jego treści; wszelkie

nadinterpretacje treści zadania zawężające zakres czynności i poszukiwań podczas wykonywania

zadania będą rozważane na niekorzyść biegnącego;

b. należyte zaplanowanie czasu przeznaczonego na realizację zadania;

c. maksymalnie intensywne i efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na realizację zadania

– nigdy nie jest tak, że więcej się nie da zrobić;

d. złożenie relacji z biegu, postaci „czasówki” – rozkładu czynności wykonanych w trakcie realizacji

zadania wraz z czasem ich trwania – oraz wniosków dotyczących tematu, w formie zaleconej przez

kapitułę;

e. przy ocenie zaliczenia elementu biegu opisanego w punkcie 19 b kapituła bierze pod uwagę:

liczbę odnalezionych punktów, warunki atmosferyczne, warunki terenowe oraz zaangażowanie

biegnącego.

25. Podsumowanie biegu następuje na spotkaniu kapituły z biegnącym. W przypadku negatywnej oceny biegu, kapituła decyduje o formie zaliczenia w postaci np. dodatkowych zadań lub powtórzenia biegu.

26. W sytuacji, gdy bieg ma nie być zaliczony, konieczna jest konsultacja z opiekunem próby.

27. Po zaliczeniu biegu przez kapitułę, stopień przyznaje drużynowy. Osobom bez przydziału do drużyn lub drużynowym stopień przyznaje komendant Szczepu.

 

III. KAPITUŁA I OPIEKUNOWIE

 

1. Kapituła liczy od trzech do siedmiu członków.

2. Członkowie kapituły są uprawnieni do podejmowania decyzji, jeśli na spotkaniu stawi się więcej niż połowa składu kapituły.

3. W spotkaniu kapituły mają prawo uczestniczyć: komendant szczepu, w każdym przypadku, i drużynowi niebędący członkami kapituły, jeśli omawiana jest próba harcerza z ich drużyny.

4. Członkowie kapituły są powoływani i odwoływani rozkazem komendanta Szczepu

7. Przewodniczący kapituły musi mieć stopień Harcerza Orlego.

12. Kapituła ma obowiązek prowadzić dokumentację swojej pracy (karty prób, protokoły ze spotkań, materiały z biegów).

13. Opiekunami mogą zostać harcerze „Pomarańczarni” oraz czynni harcerze innych środowisk, którzy zdobyli stopień harcerza orlego (lub równorzędny), a najlepiej wyższy. Opiekunami mogą być osoby, które wyraziły gotowość pełnienia funkcji opiekuna próby i zaakceptowały tryb zdobywania stopni w kapitule. Kapituła przynajmniej raz w roku aktualizuje i ogłasza listę opiekunów.

14. Akceptacja opiekuna spoza listy jest możliwa po uprzednim zgłoszeniu takiego życzenia kapitule najpóźniej na miesiąc przed planowanym otwarciem próby i powinna wiązać się z naświetleniem potencjalnemu opiekunowi systemu zdobywania stopnia.

15. Do obowiązków opiekuna należą:

a. obecność na spotkaniach kapituły, na których omawiana jest prowadzona przez niego próba.

b. kontrola realizacji próby, przynajmniej w formie spotkań z kandydatem nie rzadszych niż raz na

miesiąc,

c. inne obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu.

16. Kapituła ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego regulaminu. Zmiany zatwierdza rozkazem komendant Szczepu

17. Ostateczna interpretacja przepisów należy do komendanta Szczepu.